Bilibila Keessan Irratti Aplikeeshinii HelloCash Fe'uun Salphaatti Raawwadhaa

Aplikeeshiniin kun Tajaajila HelloCash Hunda kan Qabuu fi Tajaajila Kan Kennan Hundaaf ni Hojjeta

Haalawwan Murtessoo Ta'an

Version 1.01 (19.04.2017)

  • Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa,Baankii Intarnaashinaala Anbassaa,Dhaabbata Faayinaansii Xixiqqaa Somaalee fi Baankii Wagaagan Herrega HelloCash Fayyadamuu ni Dandeessu

  • Intarneeta Malee ni Hajjata

  • Kaardii Mobaayilaa Bituuf

  • Qarshii Erguuf

  • Kaffaltii Raawwachuuf

  • Qarshii Baasuuf

  • Haftee Keessan Beekuuf

  • Herrega Keessan Salphaatti Fayyadamuuf

 
Fakkii Aplikeeshinii
Screenshot_2016-01-01-01-55-26
Screenshot_2016-01-01-01-55-26
press to zoom
Screenshot_2016-01-01-01-55-47
Screenshot_2016-01-01-01-55-47
press to zoom
Screenshot_2016-01-01-01-57-15
Screenshot_2016-01-01-01-57-15
press to zoom